Bir çeviri örneği de benden gelsin.
Jack London - The Call of The Wild kitabının girişindeki şiir şöyle der:

Old longings nomadic leap,
Chafing at custom’s chain;
Again from its brumal sleep
Wakens the ferine strain

Bunun için farklı çeviriler yapılmıştır, favorimden başlayarak:
1-)
Göçebe misali gelir eski özlemler,
Aşındırır alışkanlığın zincirini;
Uzun kış uykusundan tekrar
Uyandırır içindeki vahşiyi
2-)
Eski özlemler göçebe misali gelip gidişiyle,
Alışkanlıklar zincirini aşındırıp zayıflatıyor.
Yeniden, bir kere daha uzun kış uykusundan
Vahşî türünü dürtükleyerek uyandırıyor.
3-)
Ufalıyor alışkanlığın zincirini,
Nicedir beklenen göçebe sıçrama;
Ve uzun süren kış uykusundan,
O vahşi soy yine açıyor gözlerini dünyaya.

Birinci çeviride anlatılmak istenen muhteşem bir şekilde Türkçeye çevrilmiş ve anlamda, kafiyede veya ritimde bir kayıp olmamış diye düşünüyorum. Zannedersem çevirmen Nilgün Özcan. Çevirmenin bilgi birikimi konusuna katılıyorum.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store